Săptămâna de Rugăciune 10-17 Ianuarie 2021

Duminică - 10 Ianuarie ora 17.00 - „Perseverența în viața personală”

Bucuraţi-vă întotdeauna. Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi” (1 Tesaloniceni 5:16–18)

​Mulțumiri:

 • Mulțumesc Domnului pentru că sunt mântuit și sunt copilul Lui;

 • Mulțumesc Domnului pentru Sfânta Scriptură și pentru că am o Biblie personală;

 • Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a avea o relație personală cu El.

 

Mijlociri:

 • Pentru toți copiii Lui Dumnezeu, ca fiecare dintre ei să aibă o relație personală cu Dumnezeu, Tatăl, să citească Biblia în fiecare zi și să aibă o viață de rugăciune;

 • Pentru cei care au obosit, iar relația lor cu Dumnezeu este în criză, ca ei să se întoarcă înapoi la dragostea dintâi;

 • Pentru cei care au pierdut relația cu Dumnezeu, să aibă harul pocăinței și reabilitării.

 

Cereri:

 • Pentru ca fiecare om din România să aibă o Biblie personală;

 • Cei nemântuiți să aibă parte de harul mânturirii;

 • Dumnezeu să schimbe inima ce- lor cu inima împietrită din famili- ile noastre sau din jurul nostru;

 • Pentru trezire spirituală, ca oame- nii să vină prin pocăință și credin- ță la Dumnezeu.

Luni - 11 Ianuarie ora 18.00 - „Perseverența în viața de familie”

 

Acum temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-I cu scumpătate si credincioşie. Depărtaţi dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de Râu şi în Egipt, şi slujiţi Domnului. Și dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.

(Iosua 24:14–15)

Mulțumiri:

 • Pentru familia creată de Dumnezeu;

 • Pentru toți cei care susțin și apără familia creată de Dumnezeu;

 • Pentru altarele din familii;

 • Pentru cei mântuiți din familie;

 • Pentru toți membrii familiei mele.

 

Mijlociri:

 • Pentru unitatea familiei;

 • Pentru pace și armonie cerească în familiile care se confruntă cu crize;

 • Pentru mântuirea tuturor membrilor familiei;

 • Pentru familiile unde s-au dărâmat altarele.

 

Cereri:

 • Prezența Lui Dumnezeu să fie în fiecare familie;

 • Eliberarea celor stăpâniți de patimi și păcate;

 • Trezire spirituală în familiile care nu au altare;

 • Protecția divină asupra tuturor familiilor.

Marți - 12 Ianuarie ora 18.00 - Perseverență în relația cu Biserica

Cât de plăcute sunt locaşurile Tale, Doamne al oştirilor! Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel Viu! Până şi pasărea îşi găseşte o casă acolo, şi rândunica un cuib unde îşi pune puii... Ah! altarele Tale, Doamne al oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta! Căci ei tot mai pot să Te laude. (Psalmul 84:1–4)

Mulțumiri:

 • Pentru biserica din care fac parte;

 • Pentru toți frații și surorile mele;

 • Pentru aparținătorii bisericii;

 • Pentru posibilitatea de a merge la Casa Domnului în vremea aceasta.

 

Mijlociri:

 • Pentru cei mântuiți – să rămână tari în credință;

 • Pentru întărirea celor care au obosit pe cale – Dumnezeu să-i ajute să se întoarcă la dragostea dintâi;

 • Pentru pocăința celor care au căzut pe cale – Dumnezeu să le dea putere să revină în părtășia cu frații;

 • Mărturia frumoasă a bisericii să contribuie la întoarcerea oamenilor la Isus Hristos.

 

Cereri:

 • Mântuirea aparținătorilor bisericii;

 • Recuperarea fraților și surorilor care nu mai frecventează biserica sau care vin foarte rar;

 • Mântuirea prietenilor care frecventează Casa Domnului împreună cu noi.

Miercuri - 13 Ianuarie ora 18.00 - Perseverență în slujire

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp si ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, şi clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

(2 Timotei 4:1–8)

Mulțumiri:

 • Pentru privilegiul și onoarea de a sluji Domnului;

 • Pentru cei care fac din slujire o prioritate în viața lor;

 • Pentru cei care sunt perseverenți în slujire – vestirea Cuvântului, rugăciune, cântare, studii biblice la grupele de copii și de tineri, grupuri de studiu biblic și rugăciune în timpul săptămânii, evanghelizare personală, misiune, vizite la bolnavi și ajutorare etc.;

 • Pentru cei care au înțeles modul în care pot sluji și în vremea aceasta.

 

Mijlociri:

 • Slujitorii să înțeleagă responsabilitatea slujirii din toată inima;

 • Pentru dedicarea totală a celor care slujesc;

 • Slujirea noastră să fie duhovnicească.

 

Cereri:

 • Dumnezeu să facă din fiecare copil al Său un slujitor adevărat

 • Pentru cercetarea și pocăința celor care au abandonat sau au compromis lucrarea;

 • Pentru recuperarea și întărirea celor care au obosit în lucrare;

 • Domnul secerișului să scoată din generația tânără mulți slujitori.

Joi - 14 Ianuarie ora 18.00 - „Perseverenți în mijlocire”

El a spus pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului: «Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă pământul degeaba?» «Doamne», i-a răspuns vierul, «mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia»”. (Luca 13:6–9)

 

Mulțumiri:

 • Pentru toți cei care mijlocesc înaintea Lui Dumnezeu pentru mântuirea semenilor lor;

 • Pentru cei care au fost mântuiți în urma postului și a rugăciunii;

 • Pentru cei care vin împreună cu noi la biserică, dar care încă nu sunt mântuiți.

 

Mijlociri:

 • Pentru perseverență în lucrarea de mijlocire pentru cei nemântuiți;

 • Pentru toți frații și surorile care sunt hotărâți ca în anul 2021 să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu pentru mântuirea, a cel puțin, unui suflet nemântuit;

 • Pentru întărirea credinței celor care mijlocesc în rugăciune.

 

Cereri:

 • Pentru mântuirea celor din casele noastre;

 • Pentru mântuirea rudeniilor, prietenilor, vecinilor și colegilor noș- tri;

 • Dumnezeu să schimbe inimile celor împotrivitori și batjocoritori;

 • Pentru mântuirea conducătorilor României.

Vineri - 15 Ianuarie ora 18.00 - „Perseverență în evanghelizare, misiune și ucenicie”

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. (Matei 28:19–20)

Mulțumiri:

 • Pentru cei din familiile noastre pentru rudenii, prieteni, vecini, colegi care sunt mântuiți;

 • Pentru frații și surorile din biserica din care facem parte care sunt pasionați de mântuirea altor oameni;

 • Pentru misionarii din biserica noastră, din alte biserici surori din țară și din ale părți ale lumii.

 

Mijlociri:

 • Pentru perseverență în rugăciune și evanghelizare pentru mântuirea oamenilor;

 • Pentru entuziasm și pasiune în viața fiecărui credincios baptist pentru a deveni „pescari de oameni” (Luca 5:10);

 • Pentru noi oportunități de a-L mărturisi pe Domnul Isus Hristos oamenilor nemântuiți.

 

Cereri:

 • Pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu în România;

 • Pentru mântuirea întregii familii;

 • Pentru mântuirea conducătorilor țării și a celor locali;

 • Pentru mântuirea vrăjmașilor evangheliei din toate instituțiile din România.

Sâmbătă - 16 Ianuarie - „Perseverență în susținerea slujitorilor”

În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul. Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. (Faptele apostolilor 13:1–3)

Mulțumiri:

 • Pentru cei care au răspuns chemării Lui Dumnezeu la slujire;

 • Pentru cei care slujesc cu integritate, dedicare, pasiune și entuziasm;

 • Pentru cei care susțin slujitorii prin post, rugăciune, încurajare și dărnicie.

 

Mijlociri:

 • Pentru perseverență în slujire;

 • Pentru perseverența celor care susțin lucătorii;

 • Pentru înviorarea slujitorilor care au obosit sau sunt descurajați.

 

Cereri:

 • Dumnezeu să ridice generații noi de slujitori;

 • Dumnezeu să deschidă câmpuri noi de evanghelizare și misiune;

 • Dumnezeu să binecuvânteze frații și surorile care susțin prin post, rugăciune, încurajare și dărnicie slujitorii Domnului.

Duminică - 17 Ianuarie ora 17.00 - „Perseverență în dărnicie”

Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi. Din vremea părinţilor voştri voi v-aţi abătut de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi: „În ce trebuie să ne întoarcem?” Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. (Maleahi 3:6–10)

Mulțumiri:

 • Pentru credincioșii din bisericile noastre care practică dărnicia;

 • Pentru cei care prin dărnicia lor contribuie la susținerea lucrărilor bisericii cu toate că nu sunt încă membri în bisericile noastre;

 • Pentru cei care au continuat să dăruiască și atunci când le-au scăzut veniturile;

 • Pentru toate lucrările frumoase care s-au realizat în biserică.

 

Mijlociri:

 • Pentru perseverența în dărnicie indiferent de împrejurări;

 • Pentru binecuvântarea și răsplătirea celor darnici din biserică;

 • Pentru cei care au pierdut locul de muncă și sunt în lipsuri materiale.

 

Cereri:

 • Pentru cercetarea și îndreptarea celor ca nu-L cinstesc pe Domnul cu averea lor;

 • Pentru mântuirea celor care ajută lucrarea, dar încă nu și-au dăruit inima Domnului;

 • Pentru încurajarea și ajutorarea văduvelor și orfanilor în necazurile lor.