top of page

Ianuarie

01.01.18 AM - Fr. Petrica Vidu

01.01.18 PM - Fr. Paul Negrut

07.01.18 AM - Fr. Doru Hnatiuc

"Cand crezi ca te-a uitat Dumnezeu" - Zaharia 1:7-17

07.01.18 PM - Fr. Dan Botica

"Ispita lui Isus, ispita ta" - Matei 4:1-11

14.01.18 AM - Fr. Petrica Vidu

"Credința autentică" - Evrei 11: 1- 6

21.01.18 AM - Fr. Doru Hnatiuc "DREPTATEA și DRAGOSTEA lui DUMNEZEU" - Zaharia 1:18 - 2:13

28.01.18 AM - Fr. Petrica Vidu 

"Făgăduințele lui Dumnezeu" - 2 Corinteni 1:16 - 20

28.01.18 PM - Fr. Dan Botica

"Dumnezeu, Satan și țarina ta?" - Matei 13:24-30

bottom of page